I Półmaraton Cieszanowski "MARZANNA 2018- Regulamin


Regulamin biegu 1. Cieszanowski Półmaraton „Marzanna 2018”

 

1. CEL ZAWODÓW

1. Promocja miasta i gminy Cieszanów jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.

2. Integracja środowiska biegaczy i miłośników Nordic Walking.

3. Promocja terenów leśnych jako idealnego miejsca do rekreacji i wypoczynku.

4.Promocja biegania i Nordic Walking jako leku na długowieczność.

5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu i filantropii.

2. ORGANIZATORZY

1. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

2. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

3. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się dnia 24 marca 2018 r. (sobota).

Start o godz. 9.00 (kąpielisko „Wędrowiec” w Cieszanowie)

Bieg na trasie 1 pętli – 21,1 km.

Koleżeński wyścig Nordic Walking na dystansie 1 pętli - 5,7 km

2. Start i meta biegu znajdować się będzie w pobliżu domków letniskowych na terenie kąpieliska „Wędrowiec” w Cieszanowie

3. Szczegółowe trasy i regulamin zostaną umieszczone na stronach internetowych www.ckiscieszanow.iap.pl.

4. Długość trasy biegowej: 21,1 km - bez atestu, Nordic Walking: 5,7 km - bez atestu.

5. Biuro zawodów otwarte w dniu zawodów od godz. 7.00 – domek letniskowy nr 1 (recepcja) na terenie kąpieliska „Wędrowiec” w Cieszanowie

4. TRASA

Trasa wytyczona na terenie gminy Cieszanów, w większości asfaltowa. W 50 % przebiega przez las i na całości zostanie zamknięty ruch kołowy, a także zostanie oznaczona poziomo co 1 km. Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa zabezpieczona będzie przez wolontariuszy.

5. PUNKTY ODŻYWIANIA

1. Punkty odżywiania zaopatrzone w wodę niegazowaną i kostki cukru rozmieszczone będą na 5, 10 i 16 km dla biegaczy oraz na 3 km dla chodziarzy.

2. Na mecie zawodów zorganizowane będzie posiłek (zupa) i gorące napoje (herbata) dla uczestników, które zapewniają organizatorzy. Dobrą zabawę i humor zapewniają uczestnicy.

6. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zawodnicy obowiązkowo wypełniają „Oświadczenie” z własnoręcznym podpisem, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach, startują na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w miejscu widocznym, na wysokości klatki piersiowej lub pasa, pod karą dyskwalifikacji.

3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest pokonanie zatwierdzonej trasy w regulaminowym czasie 3 godzin. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu lub marszu do 12.00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu". Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

4. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

5. Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są do poruszania się prawą stroną trasy, pojedynczo lub maksymalnie we dwie osoby równolegle, aby nie blokować trasy biegaczom.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do 1. Cieszanowskiego Półmaratonu Marzanna 2018” (bieg i Nordic Walking) przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.pomiar-czasu.pl.

Otwarcie zapisów 09.02.2018 r.

2. Udział w zawodach możliwy tylko po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisania oświadczenia w biurze zawodów oraz uiszczeniu opłaty startowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń który wynosi 200 osób dla biegu i 100 osób dla Nordic Walking (decyduje kolejność zgłoszeń).

4. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 40 zł i powinna ona zostać wpłacona na konto CKiS w Cieszanowie w terminie do 19 marca 2018 r.

5. Opłatę należy uiścić na konto: Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, nr konta 27 9101 1042 2004 4400 0488 0001.

Tytuł przelewu: „Cieszanowski Półmaraton Marzanna 2018” oraz imię i nazwisko zawodnika.

6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty. W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

- elektroniczny pomiar czasu,

- numer startowy z chipem i agrafkami,

- gadżet sportowy,

- wodę na trasie i mecie biegu,

- medal na mecie,

- ciepły posiłek po biegu,

- świeże powietrze i niezapomniane widoki.

8. KLASYFIKACJA

Prowadzone będą klasyfikacje:

1. Generalna Kobiet i Mężczyzn w biegu.

2. Generalna Kobiet i Mężczyzn Nordic Walking.

3. Wiekowa w biegu:

Kobiet: K-18, K-30, K-40, K-50, K-60+

Mężczyzn: M-18, M-30, M-40, M-50, M-60+

4. Wiekowa Nordic Walking :

Kobiet: Juniorka (do 35 lat), Starsza Juniorka (36-50 lat), Ekspertka (powyżej 50 lat)

Mężczyzn: Junior (do 35 lat), Starszy Junior (36-50 lat), Ekspert (powyżej 50 lat)

We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas brutto oraz rok urodzenia.

Nagrody z pkt. 1 i 3 oraz pkt. 2 i 4 nie dublują się.

9. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy naszych zawodów są zwycięzcami.

1. Zawodnicy, którzy ukończą wyścig otrzymają na mecie pamiątkowy medal.

2. Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach (miejsca I - III) otrzymają puchary.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników „Cieszanowskiego Półmaratonu Marzanna 2018” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagród oraz publikacji list startowych i wyników oraz wykorzystane zostaną w materiałach fotograficznych i filmowych z biegu.

2. Dane osobowe uczestników „Cieszanowskiego Półmaratonu Marzanna 2018” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia:

- Opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy w okolicy startu i mety. Zalecane jest posiadanie przy sobie telefonu celem poinformowania Organizatora o złym stanie zdrowia bądź kontuzji swojej lub innych uczestników w trakcie trwania biegu. Nr alarmowy będzie naniesiony na numerze startowym

- Węzeł sanitarny

2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

3. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

5. Zabrania się zaśmiecania lasu i wyrzucania śmieci podczas imprezy oraz niszczenia przyrody.

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 

 

 

Autor: Damian Mielnik
Odwiedzin :